سریع ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه

سریع: ایران توافق آمریکا ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی «حق تاليف» احمدي‌نژاد را بدهيد!

رفتارهاي اخير آقاي احمدي نژاد و دوستانش بيش از آنكه آثار بااهميت مستقيمي داشته باشند واجد اثرات غيرمستقيم بر حاميان سابق وي هست. اين واکنش‌ها وي چنان بود كه در

«حق تاليف» احمدي‌نژاد را بدهيد!

«حق تاليف» احمدي نژاد را بدهيد!

عبارات مهم : اعتماد

رفتارهاي اخير آقاي احمدي نژاد و دوستانش بيش از آنكه آثار بااهميت مستقيمي داشته باشند واجد اثرات غيرمستقيم بر حاميان سابق وي هست. اين واکنش‌ها وي چنان بود كه در نهايت آقاي مصباح يزدي را نيز مجبور به موضع گيري كرد و در سخناني اظهار داشت كه: «ما هر كسي را، تا مادامي كه در مسير اسلام كار مي‎كند، حمايت مي‎كنيم؛ طرفداري‎اش مي كنيم؛ هر وقت منحرف شد، ما هم از او جدا مي‎شويم. اعمال و واکنش‌ها امروز احمدي‎نژاد را تاييد نمي‎كنم، چون اكنون يك حالت انحرافي در او مي‎بينم.» اين جملات به خودي خود نادرست نيست، كاملا هم درست و قابل تاييد است.

«حق تاليف» احمدي‌نژاد را بدهيد!

هركسي براي توجيه مواضع خود از همين منطق استفاده مي كند. ما نيز تا هنگامي كه كسي را همسو با ارزش ها و افكار خود بدانيم از او دفاع و حمايت مي كنيم و در غير اين صورت به مخالفت با او برمي خيزيم.

پرسش كليدي از اصولگرايان و اشخاصي چون آقاي مصباح يزدي در خصوص رفتارهاي آقاي احمدي نژاد اين نيست كه آیا تغيير موضع داده ايد، بلكه پرسش هاي اصلي نكات ديگري است كه در اينجا اشاره مي شود، و اميدواريم كه آقاي مصباح يزدي يا ساير اصولگرايان حامي آقاي احمدي نژاد به اين پرسش ها پاسخ دهند. نخستين پرسش اين است كه آیا در ابتداي كار حمايت از او را به مقدسات و ائمه معصومين ربط داديد؟ شما مي توانستيد از افكار و انديشه ها و برنامه هاي او دفاع كنيد، ايرادي هم نداشت، ولي اگر بر اين حمايت خيلي اعتماد داشتيد، آیا به صورت مستقل و از طرف خودتان اين كار را نكرديد و به جاي آن به خواب و امام وقت (ع) و اين جور چيزها متوسل شديد؟

رفتارهاي اخير آقاي احمدي نژاد و دوستانش بيش از آنكه آثار بااهميت مستقيمي داشته باشند واجد اثرات غيرمستقيم بر حاميان سابق وي هست. اين واکنش‌ها وي چنان بود كه در

شايد گفته شود كه آن حمايت ها راست بوده و وظيفه داشته ايد ابلاغ كنيد، در اين صورت اگر ممكن است امروز نيز فلسفه و حكمت و توجيه آن حمايت را از همان روشي كه قبلا متوجه شديد، بپرسيد و به مردم اطلاع دهيد! روشن است كه اينگونه حمايت ها براي اين انجام شد كه از يك اعتماد قطعي و معطوف به آينده خبر داده شود.

وقتي كه كسي نظري را مستند به رأي و نظر امام (ع) مي كند، معنايش آن است كه ايشان با علم به آينده چنين چيزي را بيان كرده هست، حداقل مردم چنين استنباطي دارند، خوب حالا يا بايد گفت كه قصد معصوم از آن توصيه ها رسيدن به همين نقطه موجود بوده، يا بايد گفت كه آن انتساب ها به معصومين (ع) ناآگاهانه يا آگاهانه واقعي نبوده و به معصوم كذب انتساب داده شده است و بايد استغفار كرد. در هر حال اين مورد گذشته هست. آنچه امروز اهميت دارد اين است كه از اين بعد براي رسيدن به اهداف دنيوي و غيرمقدس، نبايد امور مقدس و ارزشي مردم را قرباني اين اهداف كرد. اگر از اين بعد چنين درسي از اين واکنش‌ها احمدي نژاد گرفته شود چند گام به پيش است.

پرسش ديگر اين است كه گوينده اين جملات به گونه اي سخن گفتند كه اسلام را معادل با برداشت خود دانسته و خود را محور و شاقول سنجش ديگران و انديشه هاي آنان فرض كرده هست، و اين خيلي خطرناك هست. در واقع ريشه بسياري از بحران ها و خشونت ها همين خودمحور و حق بيني هست. حداقل تجربه احمدي نژاد كه براي كشور و مردم خيلي سنگين تمام شد، بايد به همه ما اين درس را بدهد كه احتمال معقول در نادرست بودن افكار و تحليل هاي خودمان را جدي بدانيم. ريشه بسياري از انحراف ها همين نگرش خود مطلق بيني است.

«حق تاليف» احمدي‌نژاد را بدهيد!

پرسش بعدي كه بسيار هم مهم است اين است كه آيا احمدي نژاد در اين ١٤ سال تغيير كرده است يا آقايان در برداشت اوليه خود به اشتباه رفته اند؟ اگر آنان به اشتباه رفته اند، اكنون چه رفتاري را بايد در برابر مردم پيشه كنند؟ مهم تر از پوزش خواهي، آيا نبايد علل بروز اين اشتباه را شرح دهند؟ تا بعد از اين دوباره مرتكب آن نشوند. اگر معتقدند كه احمدي نژاد تغيير كرده هست، آيا نبايد علل و روند اين تغيير را شرح دهند؟ آيا نبايد از ابتدا چنين تغيير و تحولي را پيش بيني مي كردند؟ آيا ظرفيت اين تحول را در او نمي ديدند؟ و مهم تر اينكه شروع انحراف و تغيير او از كي و از كجا بود و چه اقداماتي براي اصلاح اين تغييرات و انحرافات انجام دادند؟

مساله مهم اين است كه احمدي نژاد جز تبديل موردي كاپشن به كت و شلوار و تزريق قدري بوتاكس به صورت تغيير چنداني نكرده است و اين دو تغيير هم نمي تواند توجيه مناسبي براي تغيير موضع باشد. اتفاقا برخي از اصولگرايان منصف با اين گزاره كه او تغيير چنداني نكرده هم عقيده هستند. بسياري از اصلاح طلبان در اين باره هشدار مي دادند. خط توليد احمدي نژاد در اصل تغيير چنداني نكرده، شايد مصداق آن تفاوت كرده كه اين نيز ناشي از تغيير موقعيت او در ساخت قدرت هست. متاسفانه كينه و بغض برخي از اصولگرايان تندرو نسبت به اصلاح طلبان موجب شد كه درك درستي از احمدي نژاد پيدا نكنند و او را با عينك بغض عليه اصلاح طلبان نگاه كردند.

رفتارهاي اخير آقاي احمدي نژاد و دوستانش بيش از آنكه آثار بااهميت مستقيمي داشته باشند واجد اثرات غيرمستقيم بر حاميان سابق وي هست. اين واکنش‌ها وي چنان بود كه در

از منطق و واکنش‌ها و گفتارش مشعوف شدند ولي اكنون كه همان منطق و واکنش‌ها و گفتار متوجه خودشان شده است است ناراحت هستند، در حالي كه اينها جزو ثابت هاي احمدي نژاد هست. اصولگرايان ميراث دار احمدي نژاد شده است اند، ادبيات و منطق و واکنش‌ها او را پذيرفته اند، و تقليد مي كنند، ولي نمي خواهند «حق تاليف» آن را بپردازند و احمدي نژاد هم اين را نمي پذيرد.

اخبار سیاسی – اعتماد/ محمدحسين مهرزاد

«حق تاليف» احمدي‌نژاد را بدهيد!

واژه های کلیدی: اعتماد | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz